Avís legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present web és la de la FERMÍ BOHIGAS S.A. (en endavant CAVES BOHIGAS), companyia que es dedica a la elaboració de vins i caves.

El NIF de la companyia es el número A58057563.

Vostè pot contactar amb CAVES BOHIGAS de la següent manera:

Correu Ordinari
FINCA CAN MACIÀ
08711 ÒDENA (BARCELONA)

Correu electrònic: info@bohigas.es

Tel : +34 93 804 81 00


2.- CONDICIONS D’ACCÉS

L’ usuari de la web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb la legislació vigent en cada moment, de les condicions de navegació establertes en la mateixa, a les condicions establertes en el present Avis Legal, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’ usuari respondrà davant CAVES BOHIGAS i/o tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués causar com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació per la present web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre CAVES BOHIGAS i l’usuari.

En el present avís legal es podrà realitzar, en qualsevol moment, les modificacions que CAVES BOHIGAS consideri necessàries, amb independència de la seva finalitat , sempre i quan respecti la normativa aplicable.

CAVES BOHIGAS podrà prohibir l’ accés a la present web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’ usuari de la present web haurà abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en la mateixa.

 

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2.022 CAVES BOHIGAS S.A. Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents a la web, entenent aquests a títol enunciatiu i no limitat, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com l’estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa web I els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyen a CAVES BOHIGAS o a tercers. En aquest sentit, s’estableix que l’usuari podrà utilitzar-los únicament pel seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització tècnica d’ enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los sense la corresponent autorització prèvia per escrit del titular, exceptuant els casos en que legalment estigui permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la present web son propietat de CAVES BOHIGAS o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ ús o accés a la web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

4.- POLÍTICA PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

Pel present, en el supòsit de la inclusió de les seves dades de caràcter personal al 'FORMULARI DE CONTACTE' ofert a la Web  de , CAVES BOHIGAS  a l'efecte de donar compliment als principis de transparència i informació prevists en el Reglament Europeu de Protecció de Dades, li informem sobre les garanties que ofereix CAVES BOHIGAS, en el tractament de les dades de caràcter personal. En aquest sentit, hem realitzat i mantenim actualitzat el corresponent registre de tractament sobre les dades obtingudes al present portal, la finalitat del qual és respondre sobre les preguntes que se'ns formulin, i/o informar puntualment dels nostres productes. Tots els interessats podran exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, portabilitat i supressió de les dades. Aquests drets hauran d'exercitar-se per l'usuari per mitjà d'una sol·licitud dirigida al correu electrònic: info@bohigas.es. A la sol·licitud hauran de figurar: el nom complet de l'usuari, numero del Document Nacional d'Identitat o del Passaport i descripció del dret exercitat, comprometent-se CAVES BOHIGAS a contestar en el termini legal previst, l'exercici del dret. CAVES BOHIGAS adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats de les bases de dades en les quals inclogui les dades facilitades pels usuaris, així mateix es compromet a notificar dins el termini establert qualsevol intromissió que afecta al tractament. En relació a les dades obtingudes al present portal no seran cedides a terceres empreses. En el supòsit que la companyia designi un Delegat de Protecció de Dades serà indicat en el present avís de privacitat, en aquest sentit CAVES BOHIGAS es reserva el dret de modificar en un futur la present política  de privacitat. Així mateix, en el supòsit de voler obtenir més informació no dubti a contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@bohigas.es i ampliarem la informació que consideri oportú.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ ús de la present web es realitzà per compte i risc de l’usuari. CAVES BOHIGAS no es responsabilitzarà del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquesta web.

CAVES BOHIGAS no es responsabilitzarà de les errades i omissions que pogués contenir la present pàgina web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualsevol dany derivat de l’ús de la web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que hi apareix.

CAVES BOHIGAS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, CAVES BOHIGAS no respon per els danys i perjudicis que els referits elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

6.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui succeir en relació amb l’ús d’aquesta web s’haurà de resoldre de conformitat a la legislació Espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als que les parts es sotmeten de forma expressa i renunciant al propi fur que pugui correspondre, si no es soluciona de mutu acord.